ilperijsclub
Schaatsplezier in 't ilperveld

't Ilperveld

  


Het Ilperveld is een natuurgebied dat eigendom is van de stichting Landschap Noord-Holland. Het behoort tot de gemeente Landsmeer en strekt zich uit van Landsmeer tot Purmerland en van Den Ilp tot Ilpendam en Watergang.
Het is een veenweidegebied, opgebouwd uit enkele meters dik drassig veen, waarop voornamelijk gras, riet en veenmos groeit en her en der moerasbos. Er komen veel bedreigde planten en vogels voor, bijvoorbeeld groot nimfkruid, waternagel en diverse hoornmossen; weidevogels als grutto en scholekster; moerasvogels als karekiet, rietzanger en roerdomp, en watervogels als de smient. Ook de Noordse woelmuis komt voor; dit is één van de zwaarst beschermde diersoorten van het Ilperveld. Verder talrijke vissoorten als de bittervoorn, snoek en paling.
Het waterrijke gebied is toegankelijk voor op rust en natuur gerichte recreatie, bijvoorbeeld roeien, kanoën, schaatsen of sportvisserij. Sinds 1998 is er een bezoekerscentrum en worden er excursies gehouden. Het gebied is ook Europees beschermd in het kader van Natura 2000.